Privacy statement

0 artikelen | en NL Language iDeal Credit Card iDeal

CREATIVE LAB 72 - BESTEL NU

Privacy policy

PRIVACY POLICY CREATIVE LAB 72

In deze privacy policy wordt verstaan onder:
1. Website: www.creativelab72.nl.
2. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 3. Betrokkene: de bezoekers en gebruikers van de website op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 4. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Creative Lab 72
Creative Lab 72 respecteert de privacy van zijn klanten en bezoekers van de website (hierna “betrokkene(n)”) en acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Creative Lab 72 garandeert dat de aan hem beschikbaar gestelde persoonsgegevens door hem vertrouwelijk worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen door Creative Lab 72 onder geen beding worden doorverkocht aan derden.

Persoonsgegevens kunnen, onverminderd de wettelijke gronden die Creative Lab 72 daartoe verplichten, uitsluitend aan derden worden verstrekt indien en voor zover dat voorzien is in deze privacy policy.

Primair worden persoonsgegevens door Creative Lab 72 verwerkt voor zover dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van bestellingen en de verwerking van de vragen of verzoeken van de betrokkene, maar ook winacties en reviewverzoeken. Voor deelname aan winacties zal de betrokkene zich uitdrukkelijk aanmelden. Reviewverzoeken mag Creative Lab 72 aan de betrokkene versturen naar aanleiding van voor hem uitgevoerde bestellingen.

Deze privacy policy geldt niet voor websites van derden waarnaar op de website van Creative Lab 72 wordt verwezen. Die websites worden niet onder verantwoordelijkheid van Creative Lab 72 geëxploiteerd.

Persoonsgegevens worden door Creative Lab 72 slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Creative Lab 72 treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Persoonsgegevens worden door Creative Lab 72 niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in de vorige alinea, houdt Creative Lab 72 in elk geval rekening met:
- de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen;
- de aard van de betreffende gegevens;
- de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene;
- de wijze waarop de gegevens zijn verkregen, en;
- de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende waarborgen.

Wettelijke grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden, onverminderd de (andere) wettelijke gronden die Creative Lab 72 daartoe verplichten, door Creative Lab 72 slechts verwerkt in één of meer van de volgende gevallen. Indien:
- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals in geval van de uitvoering van bestellingen en de deelname aan winacties, óf voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
- de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend, zoals in geval van het plaatsen door de betrokkene van foto’s op de website, het met voorafgaande instemming van de betrokkene door Creative Lab 72 plaatsen van foto’s op de website en het verstrekken door Creative Lab 72 van nieuwsbrieven;
- de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Creative Lab 72 onderworpen is.

Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Creative Lab 72 niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.

Creative Lab 72 legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Inzicht in persoonsgegevens
Betrokkenen kunnen contact opnemen met Creative Lab 72 voor het inzien van hun persoonsgegevens, tenzij Creative Lab 72 op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Creative Lab 72 kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen.

Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt, dan kan de betrokkene Creative Lab 72 verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Contact
Voor vragen over deze privacy policy kan de betrokkene contact opnemen met Creative Lab 72. Creative Lab 72 helpt de betrokkene graag indien hij vragen heeft over zijn persoonsgegevens die door Creative Lab 72 worden verwerkt of indien de door hem opgegeven persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.
Creative Lab 72
Kromboomsveld 14, 2041 GE Zandvoort
Telefoonnummer: 0618721505
E-mailadres: info@creativelab72.nlLees Verder