Algemene voorwaarden

0 artikelen | en NL Language iDeal Credit Card iDeal

CREATIVE LAB 72 - BESTEL NU

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIVE LAB 72
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
1. Creative Lab 72: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Kromboomsveld 14, 2041GE Zandvoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62943669.
2. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Creative Lab 72 een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Overeenkomst: iedere tussen Creative Lab 72 en de consument middels het bestelproces op de website tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Creative Lab 72 zich jegens de consument heeft verbonden tot de verkoop en levering van al dan niet volgens specificatie van de consument vervaardigde producten. 4. Website: www.creativelab72.nl.
5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Creative Lab 72 aan de consument te verkopen en te leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot, schoenen, tassen, kussens en accessoires.
6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
7. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Creative Lab 72 en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, alsmede hetgeen uitdrukkelijk in het aanbod op de website is vermeld, prevaleert in geval van strijdigheid, boven het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Creative Lab 72 dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
2. In het aanbod weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het productaanbod mogelijk te maken.
3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de consument door Creative Lab 72 per e-mail is bevestigd en de consument aan alle voorwaarden in het aanbod heeft voldaan.

ARTIKEL 4. | SHOE IT YOURSELF (S.I.Y)
1. De consument kan schoenen op de pagina “Shoe It Yourself” (S.I.Y) van de website zelf samenstellen aan de hand van online modules. De verschillende elementen van schoenen kunnen, voor zover de online modules daarin voorzien, door de consument zelf worden geselecteerd. De consument dient voordat de samenstelling van de schoen door hem wordt afgerond, goed te controleren of alle gegevens juist en volledig zijn verstrekt en de samengestelde schoen aan zijn wensen beantwoordt. Creative Lab 72 is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Het afronden van de bestelling is onherroepelijk; bestellingen in S.I.Y., worden volgens specificatie van de consument vervaardigd op grond waarvan het recht van ontbinding is uitgesloten.
2. Bij afronden van een bestelling in S.I.Y. kan de consument kiezen het onderwerk van de schoen zelf te bevestigen aan het bovenwerk, dan wel dit door Creative Lab 72 te laten doen. Het laten vervaardigen door Creative Lab 72 van bestelde schoenen tot eindproduct, geschiedt uitsluitend op afspraak volgens de voorschriften op de website. Daarvoor is de consument aanvullende kosten verschuldigd die uitdrukkelijk bij of in die voorschriften zijn vermeld. De consument is ook in het geval dat hij een afspraak maakt als hier bedoeld, gehouden de koopprijs en eventuele bezorgkosten vooraf te voldoen.
3. Creative Lab 72 biedt geen persoonlijke ondersteuning bij eigen bevestiging door de consument van het onderwerk van de schoen aan het bovenwerk. De levering gaat vergezeld met instructies op het onderwerk van de schoen. Tevens is bij het bestelproces een weblink vermeld naar instructievideo’s.

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING
1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen ontbinden.
2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Creative Lab 72 aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Creative Lab 72. Zo spoedig mogelijk nadat Creative Lab 72 in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Creative Lab 72 de ontbinding per e-mail bevestigen.
3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Creative Lab 72 retourneren.
5. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. Creative Lab 72 is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
6. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst conform het bepaalde in lid 2 door Creative Lab 72 is bevestigd.
7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
8. Creative Lab 72 zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Creative Lab 72 zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 6. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING
De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
1. een koop betreffende: a) de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zoals in geval van bestellingen als bedoeld in artikel 4; b) de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
2. een overeenkomst ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN
1. Creative Lab 72 spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Creative Lab 72 vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Creative Lab 72 treedt niet eerder in dan nadat de consument Creative Lab 72 schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Creative Lab 72 een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen, en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Uitvoerings- en leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Creative Lab 72 alle voor de levering en uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 8. | BETALING EN LEVERING VAN PRODUCTEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de bezorgkosten en andere heffingen in verband met de levering, waaronder in elk geval begrepen, douane- en invoerheffingen, voor rekening van de consument.
2. Betalingen dienen te geschieden middels vooruitbetaling, op één van de daartoe op de website voorgeschreven wijzen.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de consument opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
4. Creative Lab 72 behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd in verband met het recht van ontbinding pas aan op de dag dat de laatste deellevering door of namens de consument is ontvangen.
5. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 9. | RECLAMES EN GARANTIE
1. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een geleverd product, vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Creative Lab 72 is gereclameerd.
2. Voor zover garantie op de geleverde producten van toepassing is, is dit op de website vermeld, bij gebreke waarvan de eventuele fabrieksgarantie van de fabrikant van de producten toepassing vindt. Echter doet een door Creative Lab 72, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Creative Lab 72 kunnen doen gelden.
3. Garantie is niet van toepassing in geval gebreken van een product het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Creative Lab 72 en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Creative Lab 72 zijn uitgevoerd.
4. Producten kunnen, onverminderd het recht van ontbinding van de consument, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creative Lab 72 worden geretourneerd.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT
1. Creative Lab 72 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Creative Lab 72 bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID
1. De consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in door consument verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de consument die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Creative Lab 72 kan worden toegerekend.
2. Creative Lab 72 is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade behoort te dragen.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM Voor zover deze rechten niet bij derden rusten, behoudt Creative Lab 72 zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de producten, de website, alle op website geplaatste content, kenbaar gemaakte werkwijzen en methoden, alsmede op de door hem gevoerde merknamen, verstrekte instructiehandleidingen en –video’s. Het is de consument verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren.

ARTIKEL 13. | KLACHTEN
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Creative Lab 72.
2. Bij Creative Lab 72 ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.